Regulamin portalu Arcyfotka.pl


§ 1 Definicje

 1. Organizator - firma KRKsoft z siedzibą w Krakowie przy ul. Zakrzowieckiej 43A/6 posiadająca REGON 120834318.
 2. Portal - internetowy serwis prowadzony w domenie arcyfotka.pl przez Organizatora.
 3. Użytkownicy - zarejestrowane w Portalu osoby fizyczne, które ukończyły trzynaście lat.
 4. Zwycięzca konkursu - osoba lub osoby, których fotografie zostały uznane za najlepsze przez Organizatora w danym konkursie.
 5. Data rozpoczęcia konkursu - data, od której możliwe jest zgłaszanie zdjęć do konkursu.
 6. Data rozpoczęcia głosowania - data, od której nie ma możliwości zgłaszania zdjęć do konkursu, ale jest możliwe głosowanie na zdjęcia.
 7. Data zakończenia konkursu - data, od której nie ma możliwości głosowania na zdjęcia.
 8. Nowe konkursy - konkursy, na które można zgłaszać zdjęcia.
 9. Aktywne konkursy - konkursy, w których można głosować na zdjęcia.
 10. Zakończone konkursy - konkursy, w których zostali wyłonieni Zwycięzcy.
 11. Nagroda - środki pieniężne lub przedmioty, które zostają przekazane zwycięzcom konkursu.

§ 2 Wstęp

 1. Niniejszy regulamin określa zasady, na jakich użytkownicy Internetu mogą korzystać z Portalu.
 2. Portal służy organizacji konkursów internetowych z dziedziny kultury i sztuki na najlepsze zdjęcia wykonane przez jego Użytkowników.
 3. Treści zamieszczane w Portalu są dostępne dla wszystkich korzystających z Internetu, jednakże z pełnej funkcjonalności Portalu mogą korzystać tylko Użytkownicy.
 4. Dostęp do podstawowej treści i zdjęć w Portalu nie podlega opłatom, za wyjątkiem sytuacji wskazanych w Regulaminie.

§ 3 Funkcjonalność Portalu

 1. Użytkownicy mają możliwość:
  1. Posiadania własnego konta i profilu
  2. Zmiany lub usunięcia swoich danych i zdjęć
  3. Przeglądania zdjęć i głosowania na zdjęcia zgłoszone do konkursów
  4. Komentowania zgłoszonych zdjęć
  5. Uczestnictwa w konkursach

§ 4 Zasady korzystania z Portalu

 1. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za korzystanie z konta w szczególności za zgłoszone zdjęcia.
 2. Wszelkie działania podjemowane przez Użytkowników powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 3. Zdjęcia, ich nazwy i opisy jak również komentarze i inne formy wypowiedzi Użytkowników nie mogą w szczególności:
  1. Zawierać wulgaryzmów i zwrotów mogących w jakikolwiek sposób naruszyć czyjąś godność
  2. Być obraźliwe dla innych osób lub firm czy instytucji
  3. Promować innych stron internetowych
  4. Propagować przemocy, nienawiści, rasizmu, ksenofobii lub konfliktów między narodami
  5. Naruszać dóbr osobistych lub praw autorskich osób trzecich
  6. Zawierać treści pornograficznych
 4. Zabronione jest zamieszczanie odnośników do stron internetowych, na których zawarte są treści o których mowa powyżej.
 5. Zabronione jest zgłaszanie tego samego zdjęcia więcej niż jeden raz.
 6. Użytkownik oświadcza, że posiada odpowiednie zgody i uprawnienia do materiałów umieszczanych w Portalu.
 7. Niestosowanie się do zasad niniejszego Regulaminu powoduje czasowe zawieszenie konta, a w ostateczności trwałe zablokowanie konta.
 8. Użytkownik poprzez umieszczenie danych, wizerunku lub komentarza w Portalu wyraża zgodę na wykorzystywanie ich przez Organizatora na potrzeby prowadzenia Portalu.
 9. Organizator ma prawo do zmniejszenia i skompresowania zdjęć Użytkowników na potrzeby prowadzenia Portalu.
 10. Organizator ma prawo do wykorzystywania pomniejszonych i skompresowanych zdjęć zgłoszonych przez Użytkowników na potrzeby reklamowania Portalu.
 11. Jeden Użytkownik może posiadać tylko jedno konto w Portalu.
 12. Zabronione jest głosowanie na własne zdjęcia.

§ 5 Rejestracja

 1. Rejestracja polega na poprawnym wypełnieniu formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie rejestracji Portalu.
 2. Podczas rejestracji wymagane jest zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu.
 3. Użytkownicy mają obowiązek podania prawdziwych danych.
 4. Użytkownicy mają obowiązek aktualizacji danych zawartych w profilu użytkownika za każdym razem, gdy one nastąpią.
 5. Użytkownicy uzyskują dostęp do pełnej funkcjonalności Portalu po podaniu nazwy i hasła.
 6. Dokonując rejestracji w Portalu, Użytkownicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z późniejszym zmianami.
 7. Rejestrując się w Portalu Użytkownicy wyrażają zgodę na przetwarzanie zebranych danych osobowych w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna.
 8. Konta Użytkowników nie używane przez okres dłuższy niż 1 rok mogą zostać usunięte.
 9. Użytkownicy mają możliwość zażądania usunięcia konta.
 10. Użytkownicy zobowiązują się do nie przekazywania informacji dotyczących logowania się do Portalu osobom trzecim.

§ 6 Uczestnictwo w konkursach

 1. Użytkownicy mogą zgłaszać zdjęcia do Nowych konkursów poprzez odpowiedni odnośnik na stronie konkursu.
 2. Zgłoszenie zdjęcia może wiązać się z opłatą, która może być zrealizowana za pomocą wiadomości tekstowej typu SMS Premium Rate lub przelewu bankowego.
 3. Zgłoszone zdjęcia muszą być w rozmiarze oryginalnym, niepomniejszone.
 4. Zgłoszone zdjęcia nie mogą zawierać naniesionej daty wykonania fotografii (datownika).
 5. Wszystkie zgłoszone zdjęcia podlegają zatwierdzeniu bądź odrzuceniu przez Organizatora.
 6. Użytkownicy oświadczają, że posiadają pełne prawa i zgody odpowiednich osób odnośnie zgłaszanych zdjęć.
 7. Opłaty za zgłoszenie zdjęcia nie są zwracane.
 8. Po zatwierdzeniu zdjęcia przez Organizatora jest ono publikowane w konkursie, na który zostało zgłoszone.
 9. Wraz z upłynięciem daty rozpoczęcia głosowania konkurs jest widoczny jako Aktywny i wszystkie zdjęcia zgłoszone i zatwierdzone w tym konkursie podlegają głosowaniu.
 10. Głosowanie polega na wskazaniu maksymalnie trzech zdjęć z danego konkursu, na które Użytkownicy oddają głosy pozytywne.
 11. Podczas głosowania Użytkownicy mogą wskazać jedno zdjęcie w każdym konkursie, które otrzyma głos ujemny.
 12. Wraz z upłynięciem daty zakończenia konkursu Organizator ogłasza Zwycięzcę lub Zwycięzców konkursu.
 13. Organizator może przyznać nagrodę pieniężną lub rzeczową Zwycięzcom konkursu.
 14. W przypadku wskazania kilku Zwycięzców nagroda zostaje proporcjonalnie podzielona pomiędzy Zwycięzców.
 15. Warunkiem przekazania nagrody w konkursie jest podanie prawidłowego numeru telefonu oraz konta bankowego na które zostanie przelana nagroda pieniężna lub adresu pocztowego, na który zostanie wysłana nagroda rzeczowa najpóźniej do 7 dni od daty zakończenia konkursu.
 16. Dodatkowym warunkiem dla zwycięzcy jest uczestnictwo w głosowaniu w konkursie, na który została zgłoszona fotografia. Wymagane jest oddanie przynajmniej jednego głosu pozytywnego.
 17. Zwycięzcom konkursów przysługuje zwolnienie podatkowe od podatku dochodowego ze względu na charakter i miejsce ogłaszania konkursów jeśli wysokość nagrody nie przekracza kwoty 760zł zgodnie z Art.21 ust 1. pkt 68) Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

§ 7 Obowiązki Organizatora

 1. W ramach prowadzonego Portalu Organizator udostępnia Użytkownikom możliwość uczestnictwa w konkursach internetowych.
 2. Organizator dokłada należytych starań w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania Portalu, ale zastrzega możliwość czasowego wstrzymania pracy Portalu ze względów technicznych lub przyczyn niezależnych od Organizatora.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Organizator jest administratorem danych osobowych Użytkowników i przetwarza je zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 2. Kontakt z Organizatorem odbywa się za pomocą adresu e-mail arcyfotka@arcyfotka.pl.
 3. Niniejszy regulamin może być zmieniony przez Organizatora w każdym czasie. Organizator informuje o tym Użytkowników poprzez odpowiednią informację na Portalu oraz poprzez pocztę elektroniczną z wyprzedzeniem 14 dniowym.
 4. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień, o których mowa wyżej, Użytkownicy mają możliwość odstąpienia od ich akceptacji, co spowoduje wygaśnięcie umowy między Organizatorem a Użytkownikiem oraz usunięcie Konta Użytkownika.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 3 grudnia 2013.